Rezervasyonunuzu Onaylayın | Perla Rent A Car Araç Kiralama

FIRSATLARI KAÇIRMAYIN

PERLA’DAN

Maximum Kartlılara

Taksit İmkanı

DETAY MAXIMUM KARTLILARA ÖZEL TAKSİT İMKANI!

ONLINE

Ödemede

%5 İndirim

DETAY ONLINE ÖDEMEDE %5 İNDİRİM FIRSATI

OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşmenin birinci sayfasının ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracı, kiraya veren PERLA Oto. Müh. ve Dan. San. Tic. A.Ş. (veya PERLA’nın Lisansını kullanan kuruluş) ”KİRALAYAN”, aynı sayfada imzası bulunup kira karşılığı kullanmak üzere alan “KİRACI” olarak adlandırılacaktır. Kiralama, bu kira sözleşmesinin yazılı ve/veya kira sırasında geçerli oian, Türkiye Tarifesindeki koşullara göre yapılacaktır.

MADDE 1 GENEL KOŞULLAR

a)           Kiralayan mülkiyetinde bulunan araç, aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla, kiracıya önceden saptanan süre için verilmiştir. Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, yedeğiyle birlikte beş lastiği ile mükemmel durumda avadanlıklar, ilgili belgeler (trafik ruhsatnamesi, haritalar v.b) ve tüm aksesuarları ile sağlam teslim aldığını, sözleşmede yazılı olan gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kiralayan kiracının kira sözleşmesi kurallarına aykırı araç kullandığının tespit edildiği herhangi bir zamanda araca el koyma hakkını saklı tutar. Minimum kiralama süresi 1 gündür. Otuz dakikadan sonra aşan gecikmelerde bir tam gün tahsil edilir.

b)           Kiracı araca iyi bakacağını taahhüt ve aşağıda gösterilen durumlarda aracı hiçbir şekilde kullanmayacağını öncelikle kabul eder. Sayılan hallerde kullanılması ile meydana gelen hasar ve zararlardan kiracı sorumludur.’

1-           Gümrük yasaları, T.C K.ve diğer yasalarca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer kanuni işlerde,

2-           Kiralayanın izni olmaksızın başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde itilmesinde ya da yüklenerek taşınmasında,

3-           Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi ve motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda.

4-           Trafik kurallarına göre saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu, her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve eşya taşınmasında,

5-           Ödeme şekli ne olursa olsun, ister yazılı ister sözlü sözleşme ile ivaz karşılığında yolcu ya da mal taşınmasında

6-           Kiracının ya da gösterilen ikinci sürücünün alkol, ilaç, uyuşturucu, narkotik v.b. etkisi altında.

7-           Kiracı dışında aracın bu kira kontratının ön yüzünde kiralayan tarafından kabul edilmemiş ve isimleri yazmayan kişiler tarafından,

8-           Önceden yazılı izin verilmediği halde aracın T.C. sınırları dışında,

9-           Aracın kısıtlı ve yasaklı bölge diye tabir edilen alanlarda, kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

c)           Kiralayanın onayı olmaksızın kiracı aracı 3.şahıslara kullandıramaz. Ancak kıracı dışındaki 3.şahıslarca kullanımı, kiralayanın bu şahısların kimlik adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydetmesiyle mümkündür. Aksı halde tüm güvenceler geçersiz ve hasardan kıracı sorumlu olmaktadır.

d)           Kiracı aracı kiralayana teslim anında araca ait resmi belgeleri (Ruhsatname ve plakaları) iade etmediğinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri ödemekle yükümlüdür.

e)           Kira süresi boyunca oluşabilecek trafik cezaları kiracıya aittir. Kiralayana tebliğ edilen/edilecek trafik cezaları, kiracıdan %25 hizmet tutarı eklenerek tahsil edilir. Kiracı trafik cezasına eklenecek hizmet bedelini ödemeyi kabul eder.

f)                        Aracın herhangi bir olay nedeniyle kiracının kusuru olsun ya da olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya alıkonması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir. Bu sürede geçecek günlerin kirası kiralayan tarafından istenir.

g)           Araçların bakımları Perla’nın yazılı onayı ile yine Perla’nın göstereceği oto servislerinde yaptırılacaktır. Kiracı, zorunlu, hallerde (acil durumlar da dâhil) yazılı talebi ile yine Perla’nın yazıtı onayıyla başkaca oto servislerinde araçların bakım ve onarımını yaptırabilecektir. Kiracı kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını (Yağlama, yağ değişimi gibi) yaptıracak, masrafları kiralayanın adına aldığı fatura (lar) karşılığında kendisine iade edilecektir. Tabii kullanma, eskime ve sonunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme, masrafları kiralayana aittir. Buna karşılık mutat olamayan bir kullanma, eskime ve sonunda yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme, donma nedeniyle ortaya çıkan hasar ve zararlar ile benzer olaylar sonucu, aracın hareket edememesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları kiracıya ait olup, aracın işten kalma ücreti geçerli kira tarifesi üzerinden tahsil edilecektir. Taşrada gerekebilecek onarımlar, kiralayanın en yakın istasyonuna bildirilecek, onayı alınıp yaptırılacak kiralayan adına düzenlenmiş detaylı fatura(lar) kiracıya ödenecektir.

h)           Kiracı kendisi veya bir başkası tarafından kira süresi içinde veya önce ya da aracın kiralayana iadesinden sonra aracın içinde veya üzerinde bırakılan, taşınan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflar da dâhil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.

i)                        Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu hüküm ve şartlarda herhangi bir ilave veya değişiklik geçersizdir.

l)            Her halde kiracı ve kiralayan 3.şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinde birbirlerine gerekli kolaylıklar gösterip, hakları oranında vekâlet vermek ve dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dâhilinde paylaşılacaktır.

k)           Trafik kazalarında ikame araç tahsisi, Kiracı tarafından kaza tutanak ve raporlarının Perla’ya ulaştırılması ile mümkündür. Kiralayana ulaştınlan rapor ve tutanakların incelenmesi sonucu Perla ikame araç tahsis etmeme hakkını saklı tutar. Periyodik bakımlarda 24 saat, kaza durumlarında da tamirin 48 saati geçerek uzaması halinde Perla aynı evsafta bir araç ile tamir ve bakım süresince ücretsiz oto değiştirmeyi taahhüt eder. Arıza veya kaza halinde geçici olarak kullandırılan araçlar dolu depo ile teslim edilip dolu depo ile teslim alınır. Geçici aracın Kiracı tarafından Perla’ya eksik benzin veya mazotla iade edilmesi halinde Perla eksik benzin veya mazot için o günkü pompa fiyatı karşılığına ek olarak 50% hizmet bedeli ilave ederek fatura çıkartır. Hasar güvence kapsamına girmeyen hallerde; hasar gören aracın serviste kaldığı süre boyunca bu sözleşmede belirtilen kira bedeli üzerinden Kiracıya fatura çıkartılmaya devam edilir. Ayrıca hasar güvence kapsamına girmeyen hallerde veyahut kullanıcı hatası ve ihmali sonucu geçici süre ile kiracı kullanıma tahsis edilen araçların günlük kira bedeli faturası, günlük kira bedelinin üç katı olarak kesilir ve kiracıya fatura edilir.

l)                        Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları ya da aracı ve içindeki donanım ve gereçleri temlik ve terhin edemez. Ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık, kiralayana derhal aracın geri iadesini herhangi bir sebeple ve hiçbir ödeme yapmadan talep hakkını venr.

m)          Araçlar dolu depo olarak teslim edilmekte ve dolu depo olarak teslim alınmaktadır. Kiracı, kiralamış olduğu aracı eksik yakıt ile iade etmesi durumunda yakıt bedeline, araç tipine göre değişen oranlarda(%30-%100 arası) hizmet bedeli eklenerek tahsilât yapılmaktadır.

n)           Kiracı, kiralayanın onayı ile kira süresinin uzatılması veya verilecek bir başka araç ile ilgili olarak da İş bu sözleşme koşulları ile bağlı kalacaktır. Uzatılan kira sözleşmesinde, ilk sözleşmedeki koşullar geçerli olacak ve sonraki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi, önceki sözleşmenin devamı sayılacaktır. Uzatılan kira sözleşmelerinde, güvence ve tarifelerde meydana gelen değişikliklerin, Perla tarafından uygulanma hakkı saklıdır.

o)           Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlık İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk hukukuna göre çözümlenecektir.

MADDE 2- ÖDEME

Kiracı ön yüzünde görülen veya geçerli olan fiyat tarifesindeki harcamaların tümünü ödeyecektir. Kiralayan, kiracı tarafından ön yüzde bildirilen banka kartından ve/veya depozitodan, taahhütname uyarınca kira sözleşmesi kapsamında doğmuş ve doğacak her türlü alacağı tahsil etme hakkına sahiptir. Kiracı tarafından bildirilen banka kartından tahsilât yapılamadığı durumlarda: kiracının, kiralayan ile yapmış olduğu başkaca araç kiralama sözleşmelerinde bildirdiği kredi kartı ve/veya nakit hesaplarından, kiralayanın tahsil etme hakkı saklıdır. Kira sözleşmesinden doğan borcun ödenmemesi halinde gecikme faizi uygulanacaktır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde depozito olarak alınan kredi kartı sliplerinin sözleşmeye uygun şekilde kiralayan tarafından kullanılmasına ve tahsil edilmesine kiracı itiraz etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

MADDE 3- SİGORTA ve GÜVENCE

Kiralayan araçlarını Kara Yolları Trafik Yasası uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalamıştır. Hasar bedeli güvencesi ve ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırma kiralayanın ihtiyarındadır. Güvence detayları tüm ofis ve acentalarımızda bulunan PERLA kiralama koşulları broşüründe gösterilmiştir.

1 - CDW Hasar Bedeli Güvencesi:

Kıracı ön yüzündeki ’Kabul’ sütununa imza atarak ve geçerli olan fiyat tarifesindeki ek ücreti ödeyerek Hasar Bedeli Güvencesinden yararlanabilir. Aksi takdirde araçta hasar veya hırsızlık sonucu oluşabilecek zararlardan tamamen sorumlu olacaktır. Lastikler, Camlar ve Aynalarda oluşan hasarlar, Hasar Bedeli Güvencesi kapsamında değildir. SCDW (LCF) güvencesinin ‘Kabul’ sütununa imza atarak ve geçerli olan fiyat tarifesindeki ek ücreti ödeyerek Lastik – Cam – Far hasarları güvence altına alınabilir.  Hasar Bedeli Güvencesi ağır ihmal, kira koşullarına aykırı davranmak gibi nedenlerden ötürü geçersiz kalabilir.

2 - TP Hırsızlık Güvencesi:

Müşteriyi aracın veya araç parçalarının çalınmasından doğabilecek maddi yükümlülük ve tazminat taleplerine karşı korumak için düzenlenen ayrı bir güvence türüdür. Kiracı dilerse kira kontratının ön yüzündeki ’Kabul’ kutusunu imzalayarak ve geçerli olan fiyat tarifesindeki ek ücreti ödemek koşulu ile bu sorumluluktan kurtulabilir. Kiracı seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmazsa, kiracının ağır ihmali görülmediği (anahtarların araç üstünde bırakılması, anahtarlann tanınmayan bir kişiye verilmesi v.b.) müddetçe, azami yükümlülüğü aracın 45 günlük kira bedelinin güncel fiyat tarifeleri üzerinden ödenmesi şeklînde olacaktır. İhmal görünen durumlarda, Kiralayan aracın bedelinin tamamını kiracıdan talep edebilir. Aracın ve aksesuarlarının çalınması durumunda da azami ölçüde bu bedellerin ödenmesinden sorumludur. Aracın hırsızlık nedeniyle hasara uğraması durumunda işçilik parça ve değişimi, bakım süresindeki park giderleri, aracın çekilmesi, yoksun kalınan gelirler, işletme giderleri gibi giderlerinden kiracı sorumludur.

Bu güvence alınmadığı takdirde müşteri aracın değerinden veya hırsızlık sonrasında değiştirilen parça ücretleri dâhil olmak üzere tamirat ve işçilik giderleri kayıp kazanç, aracın çekme ve barındırma ücretlerinden sorumlu olacaktır. Bu güvenceyi kabul eden müşteri hırsızlık olayı ile karşılaştığı takdirde hırsızlık olayını polis veya jandarmadan alacağı tutanakla belgelemek zorundadır. Hırsızlık güvencesinin geçerli olabilmesi için araç anahtarının ve ruhsatının kiralayana teslim edilmesi zorunludur.

3 - PAİ - Kişisel Kaza Güvencesi:

PERLA aracındaki sürücü ile diğer yolcular için koruma sağlamaktadır. Bu güvence için ödenecek bedeller güncel fiyat tarifesinde belirtilmiştir. Bu bedeller tazminat talep eden her yolcu arasında bölüştürülecektir. Kiracı, PAİ ‘Kabul’ sütununu imzalamak ve tarifelerdeki ücretini ödemek sureti ile bu korumadan yararlanabilir.

4 - LIS - Yükümlülüğü Arttırma Güvencesi:

Üçüncü şahıslar için sağlanan koruma limitleri, LIS ’Kabul’ sütununu imzalamak ve tarifelerdeki ücretleri ödemek sureti ile gerçekleşecektir. Güncel tarifelerde gösterilen limitlerde koruma sağlanacaktır.

Herhangi bir kaza ve hasar durumunda kiracının güvencelerden yararlanabilmesi aşağıdaki koşullarını yerine getirilmesine bağlıdır,

a)           Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan (Şehir sınırları içinde trafik polisi, mahalli karakol, şehir dışında jandarma v.b. gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirtilen bir kaza raporu ve tespit zaptı ile şahit isim ve adresi, benzeri belgeler ve bilgiyi kiracı, kiralayana en geç 48 saat içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür.

b)           Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı kiralayana anında haber vermesi gerekir. Kiracı hasarlı araca müdahale etmeyecek, koruma altına alacaktır. Araçtan bazı şeylerin çalınması kiracının tazmin sorumluluğu altındadır,

c)           Kiracı kullandığı aracın kazaya uğraması veya 3.kişilere zarar vermesi halinde oluşan ve limitleri aşan zararları, sonradan rücu edilse dahi ödemekle yükümlüdür. Sigortadan tahsil edilen kısmı aşan zararlardan veya kiralayanın rücu yoluyla ödemek zorunda kaldığı tazminatlardan kıracı sorumludur. Kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi talepleri kıracı tarafından karşılanır. Kiralayanın rücu hakkı saklıdır.

d)           Bütün güvenceler kira sözleşmesinden belirlenen süre kapsamında geçerlidir. Eğer, kiralayan ile kiracı bir uzatma üzerinde- anlaşmamışlarsa, kiralayan kiracının neden olduğu bütün zararlardaki sorumluluğu red eder ve sadece kiracı sorumlu olur.

e)           Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında bulunan veya geçerli ehliyete sahip olmayan bir sürücünün sebebiyet verildiği kazalar ile taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan doğrudan kiracı mesuldür.

f)                        Kiracı aracın her türlü kaza sonucunda uğrayacağı zararların tamamından sorumludur. Kendisine atfı kabil olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta ve güvence tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan, uğradığı zarar ve aracın işten kalma tazminatı için, kiracıdan talepte bulunma hakkına sahiptir. Aracın işten kalma tazminatı kiracıya, güncel tarifeler üzerinden günlük kira bedeli esas alınarak fatura edilir.

g)           Bu sözleşme kiralayan ile kiracı arasındaki akdedilecek tüm diğer sözleşme ve protokollerden önce uygulanır. Bu sözleşme hüküm bulunmayan hallerde diğer sözleşme hükümleri yürürlülük kazanır.

h)           Güvencelerin geçerli olabilmesi için, aracın yerinin değiştirilmeden trafik kaza ve alkol raporunun alınması, kazada tamamen kusurlu bulunulmaması, aracın alkollü, uyuşturucu etkisi altında veya hız sınırı dışında kullanılmaması, kaza mahalli ve aracın hasarlı halini gösteren fotoğraflarının alınması gerekmektedir. Hırsızlık güvencesinin geçerli olabilmesi içinde polis veya jandarmanın tutanak düzenlemesi zorunludur. Kaza ve çalınma halinde PERLA ofisine veya acil yardım telefonlarına haber verilmesi gerekmektedir.

ı)            Ön cam, yan camlar ve/veya far kırılmaları, lastik yarılması ile kullanımdan doğacak hasarlar güvence kapsamı dışındadır. Güvenceler kabul edilse dahi bu tür masraflar kiracı tarafından ödenecektir.

Bunlara ek olarak park halinde oluşabilecek ve kaza tutanağı düzenlenemeyen durumlar için kiracı ön yüzdeki ’Kabul’ sütununa imza atarak ve geçerli olan fiyat tarifesindeki ek LCF ücretini ödeyerek 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) ye kadar olan hasar tutarını güvence altına alabilir ve Muafiyet Yükümlülüğü güvencesinden yararlanabilir.

Tazminatlar:

Tazminatların ödendiği günkü T.C.M. Bankası kuru esas alınacaktır.

MADDE 4:

Bu sözleşmede belirtilmeyen, ancak kiralayan tarafından bastırılıp kiralama başlangıcında müşteriye verilen ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası kabul edilen Perla Kiralama Koşullan broşüründe yer alan kiralama bilgileri, genel koşulları ve diğer hizmetlere ait bilgiler, kiracı tarafından okunup aynen kabul edilmiştir.